«Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны» Галтәи ареабилитациатә центр атренажиор-аҩратә мҩа ҳамҭас ианаҭеит.

Иахьа, зхы изамыхәо ахәыҷқәа Галтәи рреабилитациатә центр иаҭааит Сенер Гогәуа хадас дызмоу «Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны» ахаҭарнакцәа. Ареспублика ареабилитациатә центрқәа ацхыраара рыҭара иазку апроект аҳәаақәа ирҭагӡаны, афонд аусзуцәа Галтәи ареабилитациатә центр ҳамҭас ианаршьеит атренажиор-аҩратә мҩа, иара убас 25 нызқь мааҭ аҧара, ацентр ауадақәа руак аиҭашьақәыргыларазы.

Галтәи ареабилитациатә центр еиҿкаан хәышықәса раҧхьа, жәларбжьаратәи аиҿкаара World Vision ацхыраарала. Ҩышықәса инеиҧынкыланы ари ацентр аныҟәгара аиҿкаара ахахьы иагеит. Аҵыхәтәантәи хышықәса, ацентр аусура ахәҭак иадгылеит аҭыҧантәи администрациа. Ари ацентр аҟны ареабилитациа иахысуеит 96-ҩык ахәыҷқәа, ДЦП, аутизм, адаун чымазара змоу. Ахәыҷқәа аус рыдырулоит зҧышәа ҳараку аус азҟазацәа-аҧсихологцәа, алогопедцәа, абаҩырҵәыра дзырҟаҵо, амассажҟаҵаҩцәа.

«Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны» ахада Сенер Гогәуа, ареабилитациатә центр аусзуцәа агәра диргеит аҧхьаҟагьы ацхыраара шырзыҟарҵо.

«Афонд азҿлымҳара рынаҭоит згәабзиара уашәшәыроу ахәыҷқәа, аҧхьаҟагьы хымҧада ацентр излаҳалшо ала ахаҵгылара, адгылара аҳҭоит. Иаарласны ахәыҷқәа рыхәышәтәразы Ермантәылаҟа рышьҭра аҭагылазаашьа ҟалоит, ацентр аусзуцәа ракәзар, рҧышәа аизырҳаразы аҳәаанырцәҟа рдәықәҵара»-ҳәа азгәеиҭеит Сенер Гогәуа.

Галтәи ареабилитациатә центр аиҳабы Маиа Кәакәасқьырҧҳа, афонд ахаҭарнакцәа ҭабуп ҳәа ралҳәеит иаадырҧшыз агәыҳалалразы.

«Ҳарҭ ҳзы даараӡа аҵакы амоуп иҟашәҵаз ацхыраара. Жәларбжьаратәи аиҿкаара World Vision ареабилитациатә центрқәа ирызкны имҩаҧнаго аусура хнаркәшоит шықәсык анаҩс. Ҳара ацентр аусура аанымкылахарц азы, излеиқәҳархаша ахыҵхырҭақәа ҳаҧшаароуп, ирацәаҩуп уи ада ҧсыхәа змам, ацхыраара знаҭо ахәыҷқәа рхыҧхьаӡара»-ҳәа азгәалҭеит Маиа Кәакәасқьырҧҳа.  

Subscribe to Syndicate