"Академиа" - Арҵаратә центр

02/01 2015 to 05/07 2022

Арҵаратә центр «Академиа» - «Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны» еснагьтәи апроектқәа ируакуп. Апроект аҳәаақәа ирҭагӡаны, алшара ыҟоуп аҵарадырра аганахь ала ахәҧса шәаны абызшәақәа рҵара. Иаҳҳәозар: аҧсшәа, англыз, араб, аиспан, аиталиан, аурыс, аҭырқәа бызшәақәа. Зҧышәа ҳараку арҵаҩцәа аус руеит ҳаамҭа иақәшәо аметодика ахархәарала, убри аан атехника рхы иархәаны. Аҽазыҟаҵарақәа мҩаҧысуеит ашколхәыҷқәа рзеиҧш, астудентцәеи, аиҳабацәеи рзы.

Subscribe to Syndicate