«Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны» ахьӡала, Гал араион акомпиутерқәа быжьба анашьоуп.

Embedded thumbnail for «Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны» ахьӡала, Гал араион акомпиутерқәа быжьба анашьоуп.

Гал араион абжьаратә школқәа 20 инарзынаҧшуеит. Иҟоуп аҧсуа бызшәа ахьырҵо ашколқәа. Ааигәа, Гал араион аҟны имҩаҧгаз аҧсуа бызшәа адырра иазкыз аицлабраҟны рҽалыркааит фышколк. Урҭ «Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны»  ахьӡала иранашьан агәаларшәагатә ҳамҭақәа.

Иахьа, афонд ахада Сенер Гогәуеи, акультуреи, аҵарадырреи рхеилак анапхгаҩы Нугзар Логәуеи, Гал араион аҧсуа бызшәа иазку ауадақәа рзы акомпиутерқәа 6 ҳамҭас ирызнаргеит. Иара убас, Галтәи апедагогикатә коллеџь  компиутерк анаршьеит. Гал еиҿкаау ахәыҷтәы хареографиатә ансамбль «Ингур» , «Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны» ахьӡала афинанстә цхыраара азыҟаҵан.  Сенер Гогәуа излеиҳәаз ала, ҳазҭоу амчыбжь азы, ансамбль «Ингур» алахәцәа, Аҧсны аҭоурыхтә ҭыҧ ҧшӡарақәеи, аҧсшьареи рзеиҿкаахоит.

Subscribe to Syndicate