Асоциалтә

Всего осуществлено 107 проектов

«Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны», Бзыҧта ақыҭа инхо Хьециаа рҭаацәа ацхыраара рзыҟанаҵеит.

Гагра араион Бзыҧҭа ақыҭа инхо, Дмитри Хьециа иҭаацәараҿы ирызҳауеит  жәаҩык ахшара.  Хәҩык аҧацәеи, хәҩык аҭыҧҳацәеи.  Ааигәа, ари аҩнаҭаҿы иҟалеит арыцҳара. Ахәыҷқәа дрыҧхеит 45ш. ирҭагылаз, зыхшара згәазхара иззымбацыз  урҭ ран, Аннета Ҳамиҭҧҳа. Аб ихәыҷқәа игәыҵыҳәҳәа, излаилшо ала рааӡара даҿуп. 

Очамчыра араион  Џьал ақыҭа инхо, Беслан Габелиеи, Светлана  Габлаиаҧҳаи быжьҩык ахшара рааӡоит. Ишырҳәо еиҧш, аныҳәаҩ ихы рыдиныҳәалартә  иҟоуп. Аҧсуара аҳра ахьауа, ҳмилаҭә қьабзқәа аҧҟарақәа ирықәныҟәо арҭ аҭаацәа, рыхшара ламыс цқьала иааӡоуп. Ахәыҷқәа ракәзар, еихӡыӡаауеит, еихылаҧшуеит, изларылшо ала рҭаацәа ирыцхраауеит.  Ҳҳәынҭқарреи,  ҳауаажәларреи  рҧеиҧш лаша аҟны, амалқәа зегьы ирмалу ахшара рацәа змоу аҭаацәа рыдгылара, хықәкыс иҟаҵаны, «Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны» анапхгара, Габелиаа рҭаацәа, анхара анҵыраҿы рхы иадырхәо абзазаратә маҭәахәқәа рыла ацхыраара рзыҟарҵеит.

«Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны» анапхгара, 100нызқь мааҭ аҧара, зыҩны блыз, хшара рацәа змо Қорсантиаа рҭаацәа ҳамҭас иранаршьеит.

Ауаажәларратә еиҿкаара "Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны" ахада Сонер Гогэуа иаҧшьгарала, ахшара рацәа змоу аҧсуа ҭаацәарақәа рзы, аус ауеит апроект "Аҧеиҧш". Апроект аҳәаақәа ирҭагӡаны, Гэдоуҭа араион Лыхны ақыҭа инхо хэҩык ахшара раб, Гиви Генаба иҭаацәа, аматериалтә цхыраара рыҭоуп. "Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны" амаӡаныҟәгаҩ хада Асида Инаҧшьҧҳаи, афонд аҟны иаҧҵоу акультуреи аҵарадырреи рыҟәша анапхгаҩы Нугзар Логәуеи, Генабаа рҭаацәа аҳамҭақәа рыманы ирызнеит .

Embedded thumbnail for «Жәларбжьаратәи афонд  Аҧсны» апроект ҿыц «Аҧеиҧш» аусура хацнаркит.

Ауаажәларраатә еиҿкаара «Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны», ахшара рацәа змоу аҧсуа ҭаацәарақәа рыцхырааразы, апроект ҿыц «Аҧеиҧш» аусура хацнаркит.

Аҧсны Аиааира 22 шықәса ахыҵра инақәыршәаны, Баслахә ақыҭа инхо, аибашьра аветеран, фҩык ахшара раб,  Џьон Хьиба иҭаацәа, анхараҿы рхы иадырхәо абзазаратә маҭәахәқәа, «Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны» анапхгара ҳамҭас ирызнаргеит. Урҭ рхыҧхьаӡараҿы иҟоуп: афатә зҭарҵо архьшәашәага, амаҭәаӡәӡәага, аҵеџь аҟынтә аӡы злахаргало афымцатә мыруга, аӡы зҭарҭәо абак, иара убас, ахәыҷқәа рзы ашкол маҭәа уҳәа ацхыраагӡатә маҭәахәқәа.

Ауаажәларратә еиҿкаара «Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны»  инанагӡоит ҿыц ахшара зауз аҧсуа ҭаацәарақәа ирызкыу  апроект «Ани амаалықьи» аусура.  Ҩымчыбжьа ирылагӡаны, апроект аусура хацыркыуижьҭеи, Аҟәа араиони, Аҟәа ақалақьи рҟны инхо 70 ҭаацәара рнапаҿы ирыҭан аҳамҭақәа.  Иазгәаҭатәуп, ари апроект аҳәаақәа ирҭагӡаны, Аҧсны араионқәеи, ақалақьқәеи рҟны инхо аҧсуа ҭаацәарақәа зегьы ишрыҭахо аҳамҭақәа. Апроект аусура еснагьтәихоит.

Ауаажәларратә еиҿкаара «Жәларбжьаратәи афонд Аԥсны» ихацнаркыз апроект «Ани амаалықьи» аусура иацҵоуп.  Абар уажәшьҭа ҩымшуп афонд ахьӡала, аԥсуа ҭаацәарақәа, ҿыц ахшара зауз,  рымаалықь иааӡараҿы рхы иадырхәаша аҳамҭақәа рнапаҿы ирырҭоижьҭеи.  Апроект иаҵанакуеит фымз ирҭымсыц ахәыҷқәа. Мҩамш!

Pages

Subscribe to Syndicate