Адәныҟатәи

Всего осуществлено 54 проектов
Кипртәи ахәаахәҭра-ааглыхратә палата ахада Фиқри Торос

Ауаажәларратә еиҿкаара «Жәларбжьартәи афонд Аҧсны» аҧшьгарала,

арҭ амшқәа рзы, усуратә визитла Ҭырқәтәылатәи Ареспублика Аҩадатәи Кипр иҟоуп «Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны» ахада   Сенер Гогәуа, Аҧсны аҵареи,  аҭҵаарадырреи рминистр Адгәыр Какоба. Аиҧыларақәа дрылахәуп  Ҭырқәтәыла иҟоу Аҧсны Аҳәынҭқарра азинмчра нагӡа змоу ахаҭарнак  Инар Гыцба.

Ҧхынгәы 26 инаркны 29-нӡа, Ауаажәларратә еиҿкаара «Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны» ахада Сенер Гогәуеи, афонд аҟны иаҧҵоу жәларбжьаратәи аимадарақәа рхеилак аиҳабы Максим Ӷәынџьиеи, усуратә визитла Урыстәылатәи Афедерациа иаҭааит.

Ауаажәларратә еиҿкаара «Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны» ахьӡала, гәык-ҧсык ала ишәыдаҳныҳәалоит, Ҭырқәтәыла, Қоџьаели ақалақь аҟны, ҿыц еиҿкаахаз (адернеқь) еиҳабыс шәахьалхыу.   

Ҭырқәтәыла аоппозициа аԥхьагыла атәыла анапхгара Сириатәи аимак ахалагалара иацәиршәеит. Абри аганахьала игәаанагара Sputnik акорреспондент изеиҭеиҳәеит ҳџьынџьуаҩ Октаи Чкәотуа.

АҞӘА, ԥхн 1 – Sputnik. Ҭырқәтәылатәи ҳџьынџьуаҩ, аԥсуа мҳаџьырқәа рхылҵшьҭра Октаи Чкәотуа дадгылоит, сириатәи аимак бџьаршьҭыхла ахалагалара шәарҭароуп ҳәа атәыла анапхгара рыпланқәа ирыԥхьзырҟәҟәаауа, Ҭырқәтәыла Жәлар-рреспубликатә оппозициатә партиа хада аԥхьагыла Қьамал Кылычдароглу ипозициа.

Pages

Subscribe to Syndicate