«Агәыразра»

Всего осуществлено 12 проектов

Абар иааит аҵарашықәс ҿыц аҽазыҟаҵара аамҭа. Ахшара рацәа змоу аҭаацәарақәа рзы ари аамҭа ирызцәырнагоит имаҷымкәа ахарџьқәа.

Цәыббра 1 аламҭалаз, «Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны» имҩаҧнагеит афонд еснагьтәи апроектқәа ируаку- апроект «Агәыразра». Афонд ахь инашьҭыз арзаҳалқәа рҟнытә иалхын ҩажәаҩык, зсоциалтә ҭагылазаашьа хьысҳау аҭаацәарақәа рҟынтә аҵаҩцәа. «Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны» аусзуҩцәа ахәыҷқәеи рҭаацәеи ирыцны иаҭааит Аҟәа ақалақь адәқьанқәа руак. Уаҟа ирзаархәеит ашколтә шәҵатәымаҭәеи, иар убас аҵараҿы рхы иадырхәаша амаҭәарқәеи.

"Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны" имҩаҧнаго  апроект "Агәыразра" аҳәаақәа ирҭагӡаны ацхыраара рнаҭеит ахшара рацәа змоу,  Мыркула ақыҭа инхо Ҧачкориаа рҭаацәа.

Ашкол ахь ацара згәы хыҭ-хыҭуа иазҧшу аҵаҩцәа рзы, «Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны»  аҳамҭа рызнархиеит. Зсоциалтә ҭагылазаашьа хьысҳау аҧсуа ҭаацәарақәа, ахшара рацәа змоу, заа ирыҩхьаз арзаҳал инақәыршәаны,  иахьа шьыжьнаҵы  афонд аусбарҭахь имҩахыҵит.  Афонд аусзуцәа аҭаацәа ирзеиҭарҳәеит рнапы злаку ауснагӡатәқәа ртәы, ахәыҷкәа ирызку апроектқәа зҿлымҳарыла ишазнеиуа. Убас еиҧш, апроект «Агәыразра» аҳәаақәа ирҭагӡаны, Аҧсны араионқәа рҟынтә 20-ҩык ахәыҷқәа ацхыраара рыҭан. Адәқьан ахь иганы амаҭәақәа рзаахәан, иара убас аҵараҿы рхы иадырхәаша амаҭәарқәа.

Иахьа, Очамчыра  араион иаҵанакуа абжьартә  школ аҵаҩцәа, есымза знык, «Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны» имҩаҧнаго  апроект «Агәыразра» аҳәаақәа ирҭагӡаны  жәаҩык ашкол аҵаҩцәа  шәҵатәылеи, ашкол маҭәахәқәеи рыла еиқәнаршәеит. Аҭаацәа ахәыҷқәа рыцны афонд аусбарҭахь иааит. Анаҩс, дара  афонд ахаҭарнакцәа рыцны, Аҟәа ақалақь иҟоу адәқьанқәа руак иаҭааит. Уаҟа инагӡан  урҭ  рҭахрақәа.

Аҭаацәеи, ахәыҷқәеи рзы хымҧада ари аус агәахәа рызҭо цхыраагӡоуп.  Дара ҭабуп ҳәа рарҳәоит «Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны» аусузцәа иаадырҧшуа ахаҵагылареи, азҿлымҳареи рзы.

Иахьа, Аҟәа араион иаҵанакуа абжьартә  школ аҵаҩцәа, есымза знык, «Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны» имҩаҧнаго  апроект «Агәыразра» аҳәаақәа ирҭагӡаны, 10-ҩык ашкол аҵаҩцәа шәҵатәылеи, ашкол маҭәахәқәеи рыла  еиқәнаршәеит. Хәыҷыцыҧхьаӡа ихҭынҵоуп 8000 мааҭ аҧара. Мызкы ари апроект иартәоит 80нызқь мааҭ.

Аҭаацәеи, ахәыҷқәеи рзы хымҧада ари аус агәахәа рызҭо цхыраагӡоуп.  Дара ҭабуп ҳәа рарҳәоит «Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны» аусузцәа иаадырҧшуа ахаҵагылареи, азҿлымҳареи рзы.

Апроект «Агәыразра» аус ауеит есымза.

Апроект «Агәыразра» аҳәаақәа ирҭагӡаны, «Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны» афинанстә цхыраара рынаҭеит зсоциалтә ҭагылазаашьа хьысҳау аҧсуаа ҭаацәарақәа рхәыҷқәа ашкол ахь реиқәыршәаразы. Иахьа, 20-ҩык аҵаҩцәа рҭаацәа рыцны афонд аусбарҭахь иааит. Анаҩс, афонд ахаҭарнакцәа рыцны,  Аҟәа ақалақь иҟоу адәқьанқәа руак иаҭааит, аҵаҩцәа ашкол ахь иршәырҵаша амаҭәақәеи, аканцелиартә маҭәахәқәеи раахәаразы.

Иахьа, Гәдоуҭа араион аҟынтәи ашколқәра иаҵанакуа жәаҩык ахәыҷқәа, «Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны» имҩаҧнаго апроект «Агәыразра» аҳәаақәа ирҭагӡаны ацхыраара рыҭан. Аҳҭны қалақь ахь ааҧхьара змаз аҵаҩцәа  ирзаахәан амаҭәақәа, иара убас аҵараҿы ацхыраагӡа рызҭо ашколтә  хархәагақәа.

Апроект «Агәыразра» иаҵанакуеит Аҧсны араионқәеи, ақалақьқәеи рҟны инхо, зсоциалтә ҭагылазаашьа хьысҳау аҧсуа ҭаацәарақәа рхәыҷқәа.

Иахьа, Аҟәа араион иаҵанакуа абжьартә  школ аҵаҩцәа, есымза знык, «Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны» имҩаҧнаго  апроект «Агәыразра» аҳәаақәа ирҭагӡаны, 10-ҩык ашкол аҵаҩцәа шәҵатәылеи, ашкол маҭәахәқәеи рыла  еиқәнаршәеит. Хәыҷыцыҧхьаӡа ихҭынҵоуп 8000 мааҭ аҧара. Мызкы ари апроект иартәоит 80нызқь мааҭ.

Аҭаацәеи, ахәыҷқәеи рзы хымҧада ари аус агәахәа рызҭо цхыраагӡоуп.

Есымза знык, Аҧсны араионқәа рҟынтә зсоциалтә ҭагылазаашьа хьысҳау аҧсуа ҭаацәарақәа рҟынтә  жәаҩык ашколхәыҷқәа, «Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны» ахьӡала ацхыраара роуеит.

Убас еиҧш, иахьа, Гәылрыҧшь араион аҟынтә жәаҩык аҵаҩцәа алшара рыман, Аҟәа ақалақь аҿы, дара рҭахрақәа ирықәшәо ашәҵатәи, ашкол аҿы рхы иадырхәаша амаҭәахәқәеи раахәара. Хәыҷыцыҧхьаӡа ихҭынҵоуп  аанызқь мааҭ аҧара. Иааидкыланы, мызкы апроект «Агәыразра» иақәхарџьуп  80 нызқь мааҭ. Шықәсык иалагӡаны апроект «Агәыразра» иаҵанакуеит 120-ҩык ашколхәыҷқәа.

Иахьа, «Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны» аҧшьгарала, Очамчыра араион иаҵанакуа аҧсуа қыҭақәа рҟынтә, ашкол қәра иаҵанакуа, зсоциалтә ҭагылазаашьа хьысҳау аҵаҩцәа, апроект «Агәыразра» аҳәаақәа ирҭагӡаны ацхыраара рзыҟаҵоуп. Афонд аусзуцәа ахәыҷқәа адәқьан ахь иганы, рҭахрақәа ирықәшәо амаҭәақәа рзаархәеит, иара убас аҵара апроцесс аҟны рхы иадырхәаша ацхыраагӡақәа рзалырхит. Аӡәыцыҧхьаӡа ихҭынҵоуп аанызқь мааҭ аҧара. Мызкы жәаҩык ашкол хәыҷқәа рхарџь иартәоит 80 нызқь мааҭ аҧара. Апроект «Агәыразра» аусура мҩаҧнагоит есымза знык. Уи иадыҧхьалахоит Аҧсны раионцыҧхьаӡа аҵаҩцәа.

Pages

Subscribe to Syndicate