Китаитәи аделегациа Аҧсны иаҭааит

Иахьа, «Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны» аусбарҭаҟны имҩаҧысит афонд ахада Сенер Гогәуеи, арҭ амшқәа рзы Китаинтәи Аҧсны иаан иҟоу аусдкылаҩцәеи реиҧылара. Китаитәи аделегациа напхгара аиҭон Китаи иҟоу Аҧсны ахаҭарнак Ге Чжили.

Аиҧылара хықәкыс иаман, «Жәларбжьаратәи афонд Аҧсни» Китаитәи аилазаареи аекономика ахырхарҭала излацәажәахьаз азҵаарақәа рымҩақәҵара. Аҩганк аиқәшаҳаҭра рнапы аҵарҩит лаҵарамза 17, 2107ш. рзы.

Аиҧылара аҳәаақәа ирҭагӡаны, Китаи аганахь ала ирылацәажәан ахәаахәҭратә проектқәеи, аимадарақәеи жәпакы.     

Subscribe to Syndicate