Египетынтә аделегациа Аҧсны иҟоуп

Embedded thumbnail for Египетынтә аделегациа Аҧсны иҟоуп

Ауаажәларратә еиҿкаара  «Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны» ааҧхьарала, Египетынтә аделегациа Аҧсны иаҭааит. Афонд ахада Сенер Гогәуа усуратә визитла Египети Иорданиеи иҟазаара аан, урҭ арахь рааразы аиҿкааратә усқәа мҩаҧган.  Египет хыҧхьаӡара рацәала инхоит  ҳџьынџьуаа, дара агәаҳәара рымоуп рҭоурыхтә ҧсадгьыл ахь аимадара арӷәӷәара. Египет инхо ҳдиаспора еиуеиҧшым ахырхарҭақәа рыла      аус руеит, 20.000 рҟынӡа рхыҧхьаӡара наӡоит. Урҭ еиднакылоит азеиҧш жәла «Абаза».

Египетынтәи Аҧсны иаан иҟоу аделегациа напхгара азылуеит Дина Иаган-Абаза. Аделегациа аилазаарааҟны иҟоуп абизнесменцәа, Аҧсны  аинвестициатә потенциал аҭҵааразы. Египет аганахь ала, уи ахырхарҭала аҭҵааратә усқәа зегьы мҩаҧгоуп. Египет, иара убас Аҧсны, иҭынчу туристтә центруп.

 Дина Иаган, «Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны» ахаҭарнакс Египет дыҟоуп. Ас еиҧш иҟоу аусмҩаҧгатәқәа, акоммерциатә ҟазшьа анаҩсгьы егьырҭ азҵаарақәа рынагӡара аҟны акыр ицхыраагӡоуп. Аҧхьаҟа, Египет инхо ҳдиаспореи аҭоурыхтә ҧсадгьыли реимадара амҽхак арҭбааразы хра злоу акакәны иҟалоит.

Subscribe to Syndicate