«Аҧсынтәыла сара стәыла»

«Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны» аҧшьгарала, аҧсышәала  иҭыҵит ажурнал «Аҧсынтәыла сара стәыла» ахҧатәи аномер.  Ажурнал хықәкы хадас иамоуп амилаҭ реимадара арӷәӷәара, абиҧарақәа рҭоурыхтә ҧсадгьыл разхьарҧшра, аҧсуаа ахьыҟазаалакгьы ироурц рыжәлар рҭоурых, рҵас, рқьабз, ркультура, рмилаҭтә литература аилкаара. Ажурнал «Аҧсынтәыла сара стәыла» редактор хадас дамоуп Гәырам Амқәаб.

Ҳара ҳжурнал

Выпуск #: 6
Ҧхы 2019
Выпуск #: 5
Жәа 2018
Выпуск #: 4
Ажь 2017
Выпуск #: 3
Ҧхы 2016
Выпуск #: 2
Жьҭ 2016
Выпуск #: 1
Лаҵ 2016
Subscribe to Syndicate