Аҧсны аҳәынҭқарра ахада абызшәатә политиказы ицхырааҩ Ҭали Џьапуаҧҳа, аҧсуа бызшәазы лгәаанагара.

Иаашаҵәҟьаны,ҳажәлар рдуӡӡара ирацәаӡаны иаадырҧшхьеит. Иахьатәи ҳҭагылазаашьа,  иҳамоу ҳхатә ҳәынҭқарра, ҳхақәиҭреи, ҳхьыҧшымреи ирҿахәҳәагоуп. 

Изыхҟьои иахьа ҳхы ларҟәны ҳцәажәара, ҳхы агәрамгара? Иааҧсазар ҟалоит ҳмилаҭ, ҳажәлар. Еиуеиҧшым ахьанҭарақәа рыжәҩа иқәыӷәӷәахьеит,  ҳара ҳаиҧш зхыҧхьаӡара маҷу ракәым, ажәлар дуӡӡақәа рзыҳәан ихьанҭоу, зышьҭыхра мариам  амҩа ианысит аамҭа кьаҿк ала аҧсуаа. Убри аҟынтә, аҧсуара иаҵанакуа азҵаарақәа шьҭыхны ҳахьрылацәажәо,  дырҩегьх даҽа мҩак ҳшықәло иадырганы иҟоуп. Иаҳзеиҧшу азҵаарақәа-ҳбызшәа, ҳкультура, ҳқьабз, ҳрылацәажәаны ҳажәлар ирызнаҳгар, ҳҵарауаа алархәны еиҳа инарҭбааны еиуеиҧшым ахырхарҭақәа рыла атемақәа шьҭаҳхыр, иахьа иҳамоу апроблемақәа ирацәаны ҳнарыхоит шьҭахьҟа. 

Ҷыдала абызшәа азҵаара сазааҭгыларц сҭахуп. Азакуан ҳамоуп уи азы. Ҳбызшәа-аҳәынҭқарратә бызшәоуп, программақәакгьы шьақәыргылоуп, аха аҭагылазаашьа зынӡак уацәымшәартә, уеигәырӷьартә ишыҟам зегьы ижәдыруеит. Уи азы иҳамоуп аҭагылазаашьақәа зегьы ҳарҽеирц азы. Ҳҽеидаҳкылар, уара, сара ҳәа еибымҳәакәа, абри азҵаара зегьы ҳаицаҵагылар, иахьатәи аиҳабыра, сара агәра ганы ишәасҳәарц сылшоит, иазыхиоуп абри азҵаараҿы амчқәа зегьы реидкылара, аус еицура. Дарбанзаалакгьы, иахьатәи ҳбызшәа ашьҭыхразы, ҳәынҭқарратә бызшәаны аус ауртә аҟаларазы, абри аус еиҿкаатәуп зҳәо ауаҩы дҳавагылозар, аус ицаҳуеит. Ирацәоуп ҳапроблемақәа, ҳмал маҷуп, ижәдыруа ауп. Аха, убраҟагьы сақәгәыӷуеит еиуеиҧшым аиҿкаарақәа рыцхыраара. Аҳәынҭқарра иалшо аҟны иҳавагылоуп. Аҳәынҭқарра анапы ахьзымнеиуа, амч ахьахьымӡо, сақәгәыӷуеит акры зку, акры еиҿызкаар зылшо ҳауаажәлар рыцхыраара. Апроект змоу абызшәа ашьҭыхразы, аус аруразы, алшара зхахьы изгарц зылшо зегьы ҳшәывагылоит, аус шәыцаҳуеит. 

Subscribe to Syndicate