Аҟәа ақалақь абжьаратә школ №8 аматериалтә цхыраара аҭоуп

Иахьа, «Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны» имҩаҧнаго апроект «Адырра ҿыц» аҳәаақәа ирҭагӡаны, афинанстә цхыраара азыҟаҵан Аҟәа ақалақь абжьаратә школ №8. Апроектор аахәаразы иазоужьын 50 нызқь мааҭ аҧара. 

Subscribe to Syndicate